Choď na obsah Choď na menu
 


 

UPOZORŇUJEME RODIČOV, ABY PRIEBEŽNE SLEDOVALI WEB STRÁNKU, NAKOĽKO SA MôžU NIEKTORÉ INFORMÁCIE MENIŤ A DOPĹŇAŤ. ĎAKUJEME.

OZNAM K 16. 9. 2020

1. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb, ktoré privádzajú a preberajú deti z MŠ.

 

2. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (telefonát, písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok

 

3. Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy  v trvaní 3  po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  (sú v jednotlivých triedach).

4. Pri prerušení  5 a viac  pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie    o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

OZNAM K NÁSTUPU DETÍ K 2. 9. 2020

  1. Prevádzka MŠ bude od 6.00 hod do 16.30 hod
  2. Do MŠ prináša dieťa sprevádzajúca osoba (len jedna osoba) od 6.00 do 8.00 hod. Pri rannom odovzdaní aj poobednom prevzatí dieťaťa dodržiavame zásady R – O – R (rúško – odstup – ruky)!
  3. Sprevádzajúca osoba ide s dieťaťom do šatne, následne ho odovzdá do triedy. Podľa usmernení sa môže merať teplota dieťaťa. Sprevádzajúca osoba sa v budove MŠ aj v areáli MŠ zbytočne nezdržiava (max. 10 minút).
  4. Pri prvom nástupe predloží každý rodič vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tiež dotazník a vyhlásenie rodička pred začiatkom šk. roka. Dokumenty si stiahnete na stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/  (príloha č. 3 a príloha č. 4).
  5. Deťom treba priniesť papuče, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie zabelené v sáčku (odložiť na hornú poličku v skrinke). Všetky veci poprosíme podpísať.
  6. Poobede sa deti vyzdvihujú z MŠ od 14.30 hod do 16.30 hod.
  7. Rodičia detí, ktoré nastupujú prvý krát do MŠ prinesú prefotenú kartičku poistenca.
  8. Hračky z domu deti do MŠ nenosia.
  9. Do MŠ chodia iba zdravé deti! Poprosíme všetkých rodičov, aby do MŠ nenosili deti s príznakmi ochorenia.