Choď na obsah Choď na menu
 


Ďakujeme, že máte záujem venovať občianskemu združeniu pri našej materskej škole 2% z dane:

ČAJKY

MŠ ČAJKOVSKÉHO 3

 

49 11 NITRA

IČO 42041287

 

oznam-na-nastenku.jpg

 

 

Zápis detí do Materskej školy Čajkovského 3, Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

 

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021

 

 

Formulár 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

dostupný na

 

 

https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/78207

 

 

 Žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, pokiaľ sú uvedení v rodnom liste dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

 

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonní zástupcovia podali žiadosť:

 • poštou na adresu Materskej školy Čajkovského 3, 949 11 Nitra,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-  mailovú adresu našej materskej školy mscajkovskeho@smsnitra.sk,
 • osobne: PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA SA BUDE ORGANIZOVAŤ BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ v budove Materskej školy Čajkovského dňa 4.5.2021 a 5.5.2021 v čase od 9.00 hod.do 16.00 hod., kde bude zabezpečená služba na prevzatie žiadosti s dôrazom na dodržanie všetkých protiepidemiologických opatrení, nebude možné pozrieť do triedy, ani zdržiavať sa v priestoroch materskej školy.

Kritériá prijímania detí do Materskej školy Čajkovského 3, Nitra na školský rok 2021/2022

v súlade s § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov a majú trvalý pobyt v spádovej oblasti,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou - od 1.9.2021 plniace povinné predprimárne vzdelávanie,
 • deti, ktoré boli do materskej školy zaradené z nariadenia súdu,
 • deti, ktoré k septembru 2021 dovŕšia 3 roky,
 • mladšie deti ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity v materskej škole.

Všeobecné kritériá na prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • deti, ktoré majú zvládnuté kultúrno-hygienické návyky,
 • deti, ktoré sú bez plienky,
 • deti, ktoré sa vedia vypýtať na toaletu a vedia ju používať,
 • deti, ktoré vedia samostatne jesť lyžicou a piť z pohára.