Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výsledkoch VVČ 2018

                                                     S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti

Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra za školský rok 2017/2018.

 

 

Predkladá:

                                                            

 

...........................................

       Viera Sádovská

Riaditeľka materskej školy                                   

                                   

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade školy                                                                              

dňa : ...30.08.2018

                                                                      

Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra

odporúča zriaďovateľovi

                                                                       Mestu Nitra

                                                                      

s c h v á l i ťn e s c h v á l i ť

 

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ – Čajkovského 3, Nitra

za školský rok 2017/2018

 

 

                                                                       ..............24.09.2018.............................................

                                                                                  Danica Sedmáková

Predseda Rady školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Nitra

 

s c h v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e

 

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ – Čajkovského 3, Nitra

za školský rok 2017/2018

 

 

          ......................................................................                         

              za zriaďovateľa    

Vypracovala:   Viera  Sádovská

Východiská a podklady

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

   1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

   2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

   3.      Koncepcia školy na roky 2014/2019.

   4.      Plán práce školy MŠ – Čajkovského 3, Nitra  na školský rok 2017/2018.

   5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických činností učiteliek MŠ.

   6.      Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra.

   7.     Ďalšie podklady vyhodnotenia nadštandardných aktivít školy za školský rok 2017/2018

 • OMEP – celosvetový projekt (trvalo udržateľný rozvoj),
 • Plán Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ,
 • Plán spolupráce so ZŠ – Beethovenova,
 • Spolupráca s Knižnicou Karola Kmeťka,
 • Spolupráca s CCVČ – Klokočina (záujmové aktivity v ich priestoroch AJ, futbalový krúžok, keramické dielne, práca s PC),
 • Spolupráca s členmi nitrianskeho výboru OH Pavol Peciar, Miroslav Mlynek – Olympiáda detí Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra,
 • Akcie a aktivity v spolupráci s OZ Čajky a RŠ,
 • Interné záujmové aktivity a projektová činnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole  (§ 2ods. 1 písm. a)

Názov školy:

Materská škola 

Adresa:                                                       

Čajkovského 3, Nitra

Telefónny kontakt:                                     

037/ 651 89 62       

e-mailová adresa:                                        

mscajkovskeho@smsnitra.sk  

web stránka:                                               

www.mscajkovskehonitra.estranky.sk

Zriaďovateľ:                                                     

Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, NITRA

Telefónny kontakt:                                          

037/ 652 01 11

web stránka:

www.msnitra.org

e-mailová adresa:                                            

msunitra@msunitra 

 

 1. Vedúci zamestnanci školy

Meno a priezvisko

Funkcie

Viera     Sádovská

Riaditeľ školy

Jarmila   Valuchová

Vedúca ZŠS pri MŠ

Danica Sedmáková

Poverená zastupovaním riaditeľa materskej školy

Mgr. Denisa Rausová

Vedúca MZ v materskej škole

 

 1. Rada školy, Pedagogická rada, Metodické združenie

 

            Rada školy pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, po uplynutí volebného obdobia predchádzajúcej RŠ prebehli čiastkové voľby v MŠ v mesiaci máj 2016. Funkčné obdobie začala novovzniknutá RŠ dňom 31.05.2016, ktoré potrvá 4 roky do 30.05.2020. Z dôvodu odchodu členky RŠ za zákonných zástupcov detí MŠ p. Moniky Svečulovej Beringerovej, bola zákonnými zástupcami detí MŠ navrhnutá a jednohlasne zvolená Ing. Michaela Ďurechová  (19.9.2017) a predsedníčky Mgr. Ireny Roškovej starobného dôchodku, bola pedagogickými pracovníkmi navrhnutá a jednohlasne zvolená do rady školy Danica Sedmáková a následne bola Radou školy pri MŠ Čajkovského zvolená jednohlasne za predsedníčku RŠ dňa 04.12.2017.

            V súlade s § 25 ods. 5 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 1 ods. 2 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení uznesením MZ v Nitre č. 72/2016-MZ zo dňa 16.03.2016 boli do novozvolenej RŠ pri MŠ – Čajkovského 3, Nitra delegovaní noví členovia MZ v Nitre.

           

Členovia rady školy

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Danica Sedmáková

predseda

pedagogických zamestnancov

2.

Vlasta Studená

člen

pedagogických zamestnancov

3.

Alena Dudíková

člen

nepedagogických zamestnancov

4.

Mgr. Anna Malíková

člen

zákonných zástupcov detí MŠ

5.

Kristína Kovárová

člen

zákonných zástupcov detí MŠ

6.

Ing. Michaela Ďurechová

člen

zákonných zástupcov detí MŠ

7.

František Hollý         

člen

delegovaný za zriaďovateľa

8.

Mgr. Petra Ajdariová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Dominika Gergelyová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

Pedagogická rada  svoju činnosť v uplynulom školskom roku zamerala na implementáciu obsahovej reformy školstva a právnych noriem do praxe materskej školy. Pedagogická rada tvorila podklady na tvorbu pedagogickej dokumentácie  - Školský  poriadok, Plán práce školy  v súlade s platnými právnymi normami. Zaoberala sa problematikou hodnotenia edukačného procesu a jeho výsledkov, ktoré boli potrebné k revidovaniu vyššie uvedenej dokumentácie. Pracovali sme novým školským vzdelávacím programom „STROM ŽIVOTA“ .Pri zameraní a profilácii školy v školskom vzdelávacom programe  sme vychádzali z aktuálnych podmienok školy, potrieb a záujmov detí a rodičov, zákonných zástupcov detí.

Metodické združenie postupovalo podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagógov školy. Činnosť MZ bola zameraná na aplikáciu nového ŠKVP „STROM ŽIVOTA“ do edukačnej činnosti materskej školy,  odborného a metodického napredovania pedagogických zamestnancov v súlade s reformou školstva (kontinuálne vzdelávanie). Pozíciu vedúceho MZ vykonávala Mgr. Denisa Rausová. Činnosť vedúceho MZ  považujeme za významnú pre činnosť školy i z pohľadu realizácie hodnotenia výučby učiteľov. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. Metodické združenie a pedagogická rada sú podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 6 ods.1 doplnenej Vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. poradnými orgánmi riaditeľa materskej školy.

 

 

 1. Údaje o deťoch školy za školský rok 2017/2018  (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Stav k 15. 09. 2017 : 144 detí

Stav k 31. 08. 2018 : 156 detí

Počet  tried

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

Počet  detí

Integrované

Počet  OPŠD

I.

15

 

 

19

 

 

II.

14

 

 

21

 

 

III.

23

 

 

23

 

 

IV

22

 

 

23

 

 

V.

23

 

 

24

 

 

VI.

22

 

 

21

 

 

VII.

25

 

8

25

 

8

 

 1. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Materská škola

Počet

zamestnanci MŠ

18

Z toho PZ*

14

Z počtu PZ

14

- kvalifikovaní

14

- nekvalifikovaní

0

- dopĺňajú si vzdelanie

0

Z toho NZ**

4

Z počtu NZ

4

- upratovačky

4

- ostatní

0

Školská kuchyňa a jed.

5

Spolu počet zamestnancov MŠ  +  ZŠS pri MŠ

23

 1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

Funkčné vzdelávanie

4

4

 

 

Inovačné funkčné vzdelávanie

1

1

 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie

2

2

 

 

I. Atestácia

2

2

 

2

KV Aktualizačné

12

12

 

 

KV Inovačné

3

3

 

 

Výtvarná výchova netradične

2

2

 

 

Diagnostika

1

1

 

 

DYS Centrum

1

1

 

 

Prosociálna výchova

3

3

 

 

Prvá pomoc

13

13

 

 

5

5

 

       

 

 1. Aktivity a prezentácia na verejnosti

 

Aktivity a podujatia organizované pre deti a s deťmi

 • Vystúpenie detí – Senior Centrum Klokočina, DD – Považská, Železničiarska,  CCVČ – Klokočina,
 • TOD v ZŠ – Beethovenova (koordinovala Viera Sádovská,Danica Sedmáková, Katarína Pažitná, Iveta Ovčíková, Nina Potančoková),
 • Vianočné vystúpenia – Klokočina – poslanci MZ Nitra, Knižnica, CCVČ - Klokočina, ZŠ – Beethovenova, DD- Považská (Vlasta Studená Viera Sádovská, Danica Sedmáková),
 • CZ Párovské Háje – Škola v prírode (koordinovala Danica Sedmáková, Katarína Pažitná),
 • Olympiáda detí materských škôl (II. miesto – Viera Sádovská, Danica Sedmáková, Nina Potančoková),
 • Olympiáda detí Materskej školy, Čajkovského 3, Nitra – spolupráca s Paľom Peciarom, Miroslavom Mlynekom – členovia oblastného výboru OV v Nitre, p Čierny za OV SR, členovia HK Nitra (úspešní hokejisti odovzdali deťom medaily),
 • Ľudové tradície -  región Nitra, upevňovanie lokálpatriotizmu, úzka spolupráca s Mgr. Mariánom Hlavatým vedúcim FS Furmani, UKF katedra folkloristiky  – prezentácia na verejnosti (koordinovala Vlasta Studená, Viera Sádovská, Danica Sedmáková, Katarína Pažitná),
 • Objavujeme svet (práca s nadanými deťmi v oblasti Vv, Pv – koordinovala Soňa Stražancová – získala 2x ocenenie Tamara Svorníková, Mária Fuseková),
 • Joga pre najmenších koordinovala Denisa Rausová a Eva Machová,
 • CCVČ – Nitra Klokočina – práca s hlinou – keramická dielňa – Deň matiek, otcov, rodiny (koordinovala Vlasta Studená, Viera Sádovská, Katarína Pažitná, Danica Sedmáková, Mgr. Irena Rošková, Dáša Šuleková),
 • OMEP – celosvetový projekt – trvalo udržateľný rozvoj - koordinovala Irena Rošková, Danica Sedmáková,
 • Exotické zvieratá – zorganizovala Eva Machová,
 • Tvorivá dramatika, dramatická hra a improvizácia – práca s nadanými deťmi v oblasti poézie a prózy – koordinovala Mária Šimuneková.

 

Podujatia organizované v spolupráci s rodičmi (zákonnými zástupcami detí)  a OZ Čajky

 • Október – Mesiac úcty k starším (vystúpenie v MŠ, CCVČ – Klokočina, Knižnica, Senior centrum Klokočina – koordinovala Vlasta Studená, Viera Sádovská),
 • Plody jesene – zber úrody (Lapáš koordinovala Irena Rošková),
 • Tvorivé dielne (november, marec – Iveta Ovčíková, Mgr. Nina Potančoková),
 • Mikuláš, Vianoce, Deti zvieratkám na Vianoce – všetci pedagogickí zamestnanci + členova výboru OZ Čajky - (vianočné pečivo, ozdoby, vystúpenie - Vlasta Studená, Viera Sádovská, Danica Sedmáková),
 • Mikuláš na sídlisku – vystúpenie (členovia RŠ + zákonní zástupcovia detí, poslanci MZ v Nitre – František Hollý, Mgr. Petra Ajdariová),  - Vlasta Studená, Viera Sádovská, Danica Sedmáková
 • Fašiangový karneval (OZ Čajky, všetci zamestnanci materskej školy, zákonní zástupcovia detí),
 • DOV v materskej škole (všetci zamestnanci materskej školy v spolupráci s OZ Čajky)
 • Deň matiek, otcov, rodiny – vystúpenie v MŠ, DD – Považská, CCVČ – Klokočina – Vlasta Studená, Viera Sádovská, Danica Sedmáková, Katarína Pažitná
 • OLYMPIÁDA detí v MŠ – oblastný výbor OH Miroslav Mlynek, Ladislav Petrovič, za OV SR p. Čierny, členovia HK Nitra (úspešní hokejisti odovzdali víťazom ocenenie),
 • Celoročný zber PET fliaš – poslanec MZ v Nitre František Hollý (člen RŠ v MŠ),
 • Rozlúčka s materskou školou koordinovala Vlasta Studená, Viera Sádovská, Danica Sedmáková, Katarína Pažitná, Iveta Ovčíková, Nina Potančoková.

 

 1. Údaje o projektoch školy

 

Názov projektu

Termín začatie realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

ŠPZ

01.09.2002

30.06.09

veľmi dobré

Evička nám ochorela

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

EKO – Program

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

Ľudové tradície

interný projekt

pokračuje

veľmi dobré

Svetový Projekt OMEP k vzdelávaniu pre trvalo udržateľný rozvoj

01.11.2009

pokračuje

veľmi dobré

Projekt OVEČKY, ŠEDÝ MEDVEĎ

01.10.2009

pokračuje

veľmi dobré

Kroje pre deti MŠ

25.09.2009

10.12.2009

veľmi dobré

IKT v MŠ

November 2012

08.01.2013

veľmi dobré

ALTÁNOK

2013

2014

veľmi dobré

DIGI škola  (IKT)

2014

2015

veľmi dobré

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciu.

 

 1. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy

 

Priestory budovy sú účelovo využité, každá trieda má svoju spálňu, šatňu, novo zrekonštruované sociálne zariadenia. MŠ má vlastnú telocvičňu, ktorá sa denne využíva na pohybové a relaxačné aktivity detí. Škola má vlastnú jedáleň, ktorá je dostatočne priestranná. Strava sa podáva podľa harmonogramu na dve zmeny. Sklady a kabinety sa využívajú na odkladanie inventáru školy.

Areál materskej školy je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotený. Tvorí ho trávnatá a spevnená plocha. Je dostatočne priestranný  a využíva sa pri pobyte detí vonku, jeho súčasťou sú preliezačky, pieskoviská, drevené šmykľavky, vlak, lavičky a most. Tento priestor je vhodne upravený na pohybovo – relaxačné aktivity detí. Zariadenie areálu je nainštalované stabilne, 1x ročne pravidelne odborne ošetrované.

Sedem tried materskej školy má interaktívne tabule s príslušenstvom, priebežne sa dokupujú výučbové softvéry, programovateľné pomôcky na výchovu a vzdelávanie, didaktické učebné pomôcky z dotácií na predškolákov. Pravidelne sa doplňujú nové učebné pomôcky a materiály v súlade so ŠVP. Finančné prostriedky máme aj z 2% daní a investujeme ich na skvalitnenie VVČ, zveľaďovanie priestorov interiéru a exteriéru materskej školy.

           

 1.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti

školy

 

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra ako organizačná jednotka Mesta Nitra bez právnej subjektivity je napojená na rozpočet Mesta Nitra a informácie súčasťou záverečného účtu mesta Nitry, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta Nitry.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje  v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3,4 a v znení dodatku č. 5:

            Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole bola 14 € mesačne, dieťa mladšie ako 3 roky uhrádza 50 € mesačne až do dovŕšenia 3 rokov.     

 

 1. Cieľ koncepčného zámeru školy

 

Materská škola je súčasťou školskej sústavy zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v našich podmienkach od dvoch rokov po vstup dieťaťa do základnej školy. Ide o prvú školu, ktorú dieťa navštevuje. Má mu dať základy komplexného rozvoja osobnosti. Cieľom novej koncepcie MŠ je využiť a spracovať maximum možností jednotlivých rozvojových úloh v prospech rozvíjaných kvalít dieťaťa.

V praxi sme pracovali so Školským vzdelávacím program : „STROM  ŽIVOTA,“ ktorý bol vytvorený a spracovaný pedagogickými zamestnancami materskej školy v školskom roku 2015/2016 s prihliadnutím na podmienky našej materskej školy. Pri jeho koncipovaní sme rešpektovali Štátny vzdelávací program a  školský Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov, hlavne sme akceptovali časti týkajúce sa materských škôl.

V uplynulom školskom roku bola predprimárna výchova a vzdelávanie realizovaná na požadovanej úrovni. Akcent sme kládli na využívanie progresívnych edukačných metód, modernizáciu školy a na spoluprácu materskej školy s odbornými inštitúciami. Edukačný proces nadobudol kvalitatívne vyššiu úroveň predovšetkým v oblasti využívania digitálnych technológií absolvovaním kontinuálneho vzdelávania zameraného na počítačovú gramotnosť učiteľa.

Vo výchovno – vzdelávacom procese prevažovalo efektívne kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí. Kombinovaním zážitkového a intencionálneho učenia s následným využívaním získaných poznatkov, predstáv a postupov skvalitňovali učitelia ich kognitívne, učebné, personálne, interpersonálne, komunikatívne, motorické a umelecké spôsobilosti. Formy realizácie jednotlivých činností (frontálne, skupinové, individuálne) vyberali učitelia s rešpektovaním výchovno – vzdelávacích potrieb detí a zvoleného obsahu.

V triedach 5 – 6 ročných detí predprimárne vzdelávanie smerovalo k dosiahnutiu vzdelávacieho profilu absolventa materskej školy, postupným získavaním poznatkov a schopností, ktoré majú význam k propedeutike, rozvíjaním kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sme vytvárali základ na vstup do primárneho vzdelávania (ZŠ).

Plnenie vytýčených cieľov v Pláne práce školy prehĺbilo výchovu k zdravému spôsobu života a ochrany zdravia detí.

Denne sme realizovali ranné cvičenia zamerané na celostné rozvíjanie pohybového aparátu detí. Najkomplexnejšie boli rozvíjané psychomotorické kompetencie detí rôznorodými praktickými činnosťami, pohybovými, relaxačnými a kondičnými cvičeniami. Túžbu po pohybe u detí vyvolávala aj ponuka využívaného telovýchovného náradia a náčinia. V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sme zorganizovali športovú aktivitu Olympiáda detí materskej školy.

Za úspešnú považujem realizáciu vzdelávacieho interného projektu Dopravná výchova s akceptovaním rozvojových možností detí. Deti si osvojovali taktiku bezpečného správania sa v cestnej premávke, s dôrazom na rešpektovanie dopravných predpisov a používaním reflexných prvkov. Úspešnosť uvedeného projektu bola vďaka vybudovanému dopravnému ihrisku v areáli MŠ, ktoré vytvára podmienky pre osvojenie si overenia praktických zručností z učebných zdrojov, ktorými boli edukačné softvéry s dopravnou tematikou (spolupráca s členmi OZ Čajky). 

Za veľmi podnetné je venovať pozornosť pálčivej téme akou je enviromentálna výchova, na ktorú sa v podstatnej miere zameriava aj naša škola. Škola si vytvorila vlastný EKO – Program – v ktorom sú zapracované prvky Národného programu duševného zdravia, Národného programu prevencie obezity, Dopravnej výchovy, ktorého koordinátorkou je Mgr. Irena Rošková a Vlasta Studená.

 

Určili sme si nasledovné prioritné strategické ciele

 • vybudovanie novej  hodnotovej orientácie k životnému prostrediu, zameranie úloh enviromentálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese na rozšírenie okruhu pracovných, pohybových, relaxačných a vzdelávacích aktivít,
 • venovať zvýšenú pozornosť úprave a čistote životného prostredia, ochrana a starostlivosť a životné prostredie. Harmónia medzi človekom, prírodou a vesmírom,
 • prebúdzať emocionálne bohatý vzťah k prírode všetkými dostupnými formami práce, vytvárať ochranný postoj, naučiť deti tvorivo a slobodne myslieť, konať v záujme zachovania života,
 • pravidelne organizovať besedy s účasťou ochrancov prírody, výlety v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy,
 • podporovať prvky ľudových tradícií, upevňovať národné povedomie,
 • upevňovanie telesného a pohybového rozvoja detí, využívať netradičné formy aktivít,
 • nadviazala sa spolupráca s UKF v Nitre, katedra pedagogiky (prax, tvorivé dielne).

Jednotlivé ciele sa nám darilo plniť priebežne počas celého školského roka.

Zákonní zástupcovia detí boli zapájaní do jednotlivých aktivít školy. Využívali sa možnosti okolitých detských ihrísk (zdatnosť, obratnosť - NÁRODNÝ PROGRAM PREVENCIE OBEZITY, NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DIEŤAŤA, DOPRAVNÁ VÝCHOVA.

Kultúrnymi vystúpeniami sme priblížili Ľudové tradície nášho nitrianskeho regiónu,  čím sme podnecovali estetické cítenie, lokálpatriotizmus (kultúra správania sa, poznávanie okolia, tradícií, zvykov, lokalít...). V živote dieťaťa má veľký význam veršovaný folklór, ktorý svojou rytmizačnosťou a zvukomalebnosťou zaujme i celkom malé deti. Má v sebe stručnosť, výraz, konkrétnu obrazotvornosť primeranú detskej psychike, zaujímavý dej, humor, vtip, fígeľ, žart (koordinátorka Vlasta Studená, Katarína Pažitná, Mgr. Denisa Rausová).

 

 1. Výsledky výchovy a vzdelávania

 

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky

 • pripravenosť detí na vstup do ZŠ (úzka spolupráca s CPPPaP Nitra - logopédia, poruchy správania, ZŠ – Beethovenova – hľadanie stretov pre plynulý prechod do ZŠ, Knižnica Karola Kmeťka – Klokočina – predčitateľská gramotnosť),
 • vytváranie socio - emocionálnej klímy na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva,
 • v spolupráci so zákonnými zástupcami detí materskej školy sa organizujú brigády –úprava exteriéru MŠ, stretnutia – tvorivé dielne...,
 • uplatňovanie enviromentálneho a ekologického hľadiska (triedenie odpadu PET fľaše, papier...),
 • využívanie rôznorodých edukačných foriem (obrázkové čítanie, exkurzie, CZ – Párovské Háje – jednodňové pobyty v prírode, IKT...),
 • vytváranie hodnotných vzťahov s rovesníkmi, dospelými, udržiavanie pozitívnej klímy,
 • vysoké pracovné nasadenie a entuziazmus všetkých zamestnancov materskej školy, tímová práca,
 • tematické vystúpenia v MŠ, prezentácia na verejnosti (Synagóga, Klokočina, Knižnica, Senior centrum...),
 • spolupráca s UKF Nitra – cvičná MŠ (prax študentov),
 • spolupráca s UKF Nitra – katedra folkloristiky, súkromné konzervatórium – Marián Hlavatý,
 • celosvetový projekt OMEP,
 • interné aktivity školy Ľudové tradície, EKO – program, Objavujeme svet, JOGA pre najmenších, Tvorivá dramatika, dramatická hra a improvizácia.
 • spolupráca s CCVČ – Klokočina (AJ, futbalový krúžok, keramická dielňa),
 • modernizácia školy (IKT, modernizácia detského nábytku, odborná literatúra – poslanci RŠ...),
 • organizovanie netradičných aktivít - tvorivé dielne so zákonnými zástupcami detí, K7 záchranári SR, KR PZ Nitra, Sokoliari, Botanická záhrada, terárium, ranč Nový dvor,  letisko Janíkovce, bábkoherečka Kysučanová – pravidelné čítanie ľudových rozprávok, ...
 • spolupráca so stomatologičkou MUDr. Hadzimovou,
 • MUDr. Gáliková – zdravá výživa,
 • Spolupráca so ZŠ – Beethovenova
 • Spolupráca s Knižnicou Karola Kmeťka - Klokočina

 

Negatíva  

 • v rámci spolupráce s rodičmi zabezpečiť stretnutia na odborné témy v oblasti zdravého

vývinu dieťaťa (poruchy reči, správania sa, správna životospráva, spolupráca s detským psychológom, logopédom, pediatrom),

 • oprava chodníka – bočný vchod do MŠ a oporných múrov hlavnej brány.

 

 1.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

 

Materská škola má v prevádzke 7 tried, každá z nich má vlastné príslušenstvo s  maximálnym počtom zapísaných detí 165. Súčasťou materskej školy je ZŠS, ktoré zabezpečuje pre deti a zamestnancov školy pitný režim a stravu vo vlastnej jedálni na dve zmeny podľa harmonogramu, ktorý je na nástenkách ZŠS.

O hygienu prostredia sa počas celého dňa starajú prevádzkoví zamestnanci, ktorým to vyplýva z  pracovnej náplne.

Za výchovu a vzdelávanie zodpovedajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť a všestranný rozvoj edukačných aktivít detí počas ich pobytu v materskej škole .

 

 1. Spolupráca s rodičmi (zákonnými zástupcami detí)

 

 • organizovanie odborných posedení na tému Zdravá výživa (Národný program prevencie obezity, Národný program duševného zdravia, poruchy reči, MUDr. Janka Gáliková, detský psychológ, logopéd , CPPPaP – poruchy reči, správania detí - Mgr. Majerčíková – depistáž – školská zrelosť dieťaťa, stomatologička MUDr. Hadzimová,...)
 • brigády pri úprave interiéru a exteriéru školy
 • 2% z dane,
 • MIKULÁŠ v MŠ, tešíme sa na Vianoce – pečenie vianočného pečiva, vyrábanie vianočných ozdôb...(tvorivé dielne), Fašiangový karneval
 • Škola v prírode – Centrum zdravia Párovské Háje
 • Tematické kultúrne vystúpenia detí (DD – Klokočina, Senior Centrum, CCVČ Klokočina,  Knižnica Karola Kmeťka, akcie VMČ, ...)
 • Olympiáda detí materských škôl (celkovo II. miesto),
 • Deň matiek, otcov, rodiny (vystúpenia v MŠ, CCVČ Klokočina, DD - Považská),
 • MDD, exkurzie, výlety, Rozlúčka s materskou školou.

 

 1. Spolupráca s inými inštitúciami

 

 • UKF – Nitra, katedra pedagogiky (prax), katedra folkloristiky, Súkromné konzervatórium (lokálpatriotizmus Mgr. Marián Hlavatý),
 • SPU – Botanická záhrada, terárium,
 • DYS – Centrum Nitra, PaedDr. Baráthová, MUDr. Murgaš,
 • ZŠ – Beethovenova  - pripravenosť detí na vstup do ZŠ, konzultácie  - ŠKVP, ŠK.
 • CCVČ – Klokočina (oboznamovanie s AJ, futbalový krúžok, tanečný krúžok  zabezpečené v ich priestoroch),
 • Knižnica Karola Kmeťka Klokočina,
 • KR – PZ Nitra (kynológovia, bezpečnosť na ceste),
 • CVČ Domino (exkurzie, výtvarné súťaže – 2x ocenenie – Mária Fuseková, Tamara Svorníková,
 • MUDr. Hadzimová – detský stomatológ – 2x ročne,
 • AX – Nitra  (akcie prezentované Poľnohospodárskym múzeom  - stavanie májov, stará škola – pravidelné exkurzie)
 • Olympiáda detí MŠ Čajkovského (spolupráca s oblastným  predsedom výboru OH Paľom Peciarom, s Miroslavom Mlynekom , Ladislav Petrovič, p. Čierny OV SR, členmi HK Nitra, poslanci MZ v Nitre – František Hollý, Petra Ajdariová),
 • Olympijské festivaly Slovenska 2017 – Čestné uznanie od OV SR.